TOVAR V AKCII

cena 10,95 EUR
skladom
cena 22,85 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ


O nás a prebiehajúce súťaže
SÚŤAŽ importéra a predajcu bulharskej kozmetiky Milva o Dovolenku

Milva cosmetics nemá slogan "Chcete krásne vlasy? Vypestujte si ich!" len tak náhodou, je to kozmetika plná prekvapení. Milva je kozmetika, ktorá plní sny. Dúfame, že v tejto sezóne Vás milo prekvapí súťaž o exkluzívnu dovolenku v Bulharsku pri Čiernom mori pre dvoch :)

Súťažné podmienky sú úplne jednoduché.

V čase od 7.6.2018 do 31.7.2018 uskutočnite nákup kozmetických produktov ponúkaných v našich e-shopoch www.chinin.sk a www.chinin.shop  v minimálnej hodnote 15,-EUR + doprava, v objednávacom formulári odpovedzte na otázku „Máte záujem o účasť v súťaži?“ odpoveďou Áno. Spomedzi všetkých súťažiacich vylosujeme jedného výhercu. Oznam o výhre mu pošleme emailom a tiež telefonicky prostredníctvom sms a dohodneme spôsob odovzdania výhry. 

S účasťou v súťaži je spojené spracovanie Vašich nevyhnutných osobných údajov pre tento účel. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Veľa šťastia!Všeobecné podmienky súťaže

 

I. Úvod

Tieto všeobecné podmienky súťaže sa používajú pre súťaže vykonávané v rámci webových portálov www.chinin.shop  a  www.chinin.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 18/2018").

 

 

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej len ako „súťaž“) je spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o., sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová, SR, IČO: 36 528 137, DIČ: 2020158118, IČ DPH: SK2020158118, zast.: Maya Paulisová, konateľ spoločnosti, Zápis:v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11035/N (ďalej len ako „Organizátor“).

 

Organizátor vydáva tieto všeobecné podmienky súťaže (ďalej len ako „podmienky súťaže").

 

Účelom súťaže je podpora a propagácia Organizátora a slúži na podporu predaja tovarov ponúkaných Organizátorom.

 

 

III. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky.

 

Účasť na súťaži má dobrovoľný a bezodplatný charakter.

 

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže (napr. príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže, určenie výhercov súťaže a pod.). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.

 

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

 

 

IV. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

Prihlási sa do súťaže odsúhlasením možnosti v objednávke „mám záujem o účasť v súťaži“ na stránke súťaže (chinin.shop   alebo www.chinin.sk).

Uskutoční nákup tovaru ponúkaného Organizátorom na stránkach chinin.shop alebo www.chinin.sk minimálne v hodnote 15,-EUR + doprava a tovar nevráti resp. od zmluvy neodstúpi.

Splní ďalšie dodatočné podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v osobitných podmienkach súťaže, resp. na stránkach chinin.sk alebo www.chinin.shop v príslušnej časti venujúcej sa súťaži.

 

Do súťaže bude súťažiaci zaradený toľkokrát, koľko nákupov v hodnote min. 15,-EUR+doprava počas doby súťaže uskutoční.

 

Po prihlásení sa súťažiaceho do súťaže v zmysle bodu 1 písm. a) a b) tohto článku, dostane daňový doklad za nákup.

 

Výherný daňový doklad sa žrebuje tým spôsobom, že všetky čísla daňových dokladov budú vytlačené na papier, vystrihnuté a umiestnené do sklenej nádoby, konateľ firmy vyžrebuje číslo jedného náhodného daň.dokladu. Výhercom sa stáva ten zaregistrovaný súťažiaci, ktorý súťaží s faktúrou s vyžrebovaným číslom.

 

Organizátor vyžrebuje ďalšie poradové číslo tým istým spôsobom, ako je uvedené v bode 3. tohto článku. Súťažiaci, ktorému bol vyžrebovaný daňový doklad, sa stáva náhradníkom.

 

 

V. Výhry

Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

 

Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

 

Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

 

Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor týmto oznamuje výhercovi, že zdaneniu podliehajú len prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 € (v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení).

 

 

VI. Spôsob odovzdávania výhier

Organizátor bude kontaktovať výhercu e-mailom a tiež telefonicky. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 5 dní od vyžrebovania s výhercom skontaktovať a odovzdať mu výhru, výherca stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníka.

 

Ak nebude možné skontaktovať sa ani s vyžrebovaným náhradníkom a odovzdať mu výhru do 5 dní, náhradník stráca nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu.

 

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry.

 

V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto všeobecných podmienok súťaže, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto článku s náhradníkom.

 

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva náhradník, ak splní všetky podmienky podľa týchto všeobecných podmienok súťaže. Ak ani náhradník neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, súťaž sa končí bez výhercu.

 

Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom.

 

 

VII. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti s uskutočnením súťaže je Organizátor súťaže na účely ochrany osobných údajov dotknutých osôb zodpovedným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže.

 

Osobné údaje poskytnuté účastníkmi sú spracúvané na účely:

            - realizácie súťaže,

            - riadnej identifikácie účastníkov súťaže a výhercu súťaže,

            - vyhlásenia výhercu súťaže a odovzdania výhry.

 

Právny základom pre spracúvanie osobných údajov na tieto účely sú oprávnené záujmy Organizátora súťaže podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

V súvislosti so stanovenými účelmi podľa bodu 2. tohto článku bude dochádzať k spracúvaniu nasledovných osobných údajov:

            - meno a priezvisko

            - emailová adresa

            - telefónne číslo

 

Oprávneným záujmom Organizátora pre spracúvanie osobných údajov je riadne uskutočnenie súťaže, identifikácia výhercu a odovzdanie výhry.

 

Osobné údaje výhercu v rozsahu meno a priezvisko budú zverejnené na internetovej stránke Organizátora www.chinin.shop a www.chinin.sk a na jeho profile na sociálnej sieti (Facebook) a dostupné ich užívateľom.

 

Organizátor vyhlasuje, že nezískava a nezhromažďuje od účastníkov žiadne dodatočné osobné údaje a ani nevyužije poskytnuté osobné údaje na iné účely, ako účely stanovené v bode 2. tohto článku alebo stanovené príslušným právnym predpisom. Organizátor zároveň vyhlasuje, že osobné údaje budú uchovávané a spracúvané v rámci Európskej únie a nezamýšľa vykonať ich prenos do tretích krajín.

 

Osobné údaje budú uchovávané pod dobu trvania súťaže, vyhlásenia výhercu a do vysporiadania záväzkov a práv z nej vyplývajúcich. Údaje výhercu súťaže budú zverejnené na internetových stránkach Organizátora www.chinin.shop a www.chinin.sk a na jeho profile na sociálnej sieti (Facebook) po dobu 1 mesiaca po skončení súťaže. Údaje budú vymazané okamžite po skončení účelu, na ktorý boli získané a Organizátor nebude mať žiaden právny základ na ich ďalšie uchovávanie.

 

Účastník súťaže má právo na prístup k osobných údajom, právo na ich opravu alebo právo na ich vymazanie. Ďalej má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na prenos údajov. Osobitne má účastník súťaže právo vzniesť námietky voči spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 Nariadenia. Uvedené práva sú stanovené v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018.

 

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov je spojené s nemožnosťou identifikovať účastníka súťaže a jeho nezaradením do žrebovania.

 

Na základe poskytnutých osobných údajov nebude vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Akékoľvek otázky alebo konkrétne požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné zasielať na poštovú adresu Organizátora alebo na email: milva.sk@gmail.com.

 

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za prípad, ak účastník súťaže poskytne nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru.

 

 

VIII. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou, iného typu a inej hodnoty.

 

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

 

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

 

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 

Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto všeobecných podmienok súťaže u Organizátora. Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 7.6.2018.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Bližšie informácie o výhre

Veľká súťaž s Milvou o all inclusive dovolenku pre 2 osoby! 

 

Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte s Milvou exkluzívnu dovolenku v Bulharsku pri Čiernom mori


Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí si objednať cez www.chinin.sk alebo www.chinin.shop naše produkty v minimálnej hodnote 15.00 eur (poštovné sa nepočíta) a odpoviete „Ano“  v objednávacom formulári na otázku: „Máte záujem o účasť v súťaži?“ Každý kto splní tieto dve podmienky bude zaradený do žrebovania, ktoré sa uskutoční 1.8.2018. Žrebovať budeme a nasledovne aj zverejníme na web stránkach a fb číslo vyžrebovanej faktúry. Preto keď obdržíte svoj nákup odložte si faktúru do 1.8.2018 kedy sa dozviete či práve vy idete na dovolenku.
1.8.2018 vložíme do nádoby všetky čísla súťažných faktúr a vytiahneme jedno číslo – číslo výhernej faktúry. 
Informácie o výhre = dovelenka

Dovolenka, ako sme už písali bude na bulharskom pobreží, pár kilometrov pod letoviskom Sozopol v nádhernom resorte DUNI.


Pobyt pre dve osoby all inclusive na 7 nocí v dvojlôžkovej izbe s výhľadom na more, v 5 hviezdičkovom hoteli Marina Beach priamo pri pláži + letenky tam a späť a transfer letisko Burgas- Resort Duni- letisko Burgas.
Pobyt zahŕňa: 7 nocí, all inclusive, parking, slnečníky a lehátka pri bazéne aj pri pláži, aqua park v resorte, plažové uteráky a turistický poplatok.
  
Video resortu : https://youtu.be/nIZDeMCwG_Q

Každý sa zúčastní na na súťaži toľkokrát koľkokrát nakúpi a zárovveň splní podmienky.

O nás

Spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o. bola založená v roku 2014. Predovšetkým sa zaoberá predajom vlasovej a pleťovej kozmetikzy a takťiež sa zameriava na vývoj a predaj kozmetických prípravkov s prírodnými aktívnymi zložkami kombinované s ich pomocnými látkami. Našov snahou bolo dostať na trh Vami obľubené chinínové produkty, ako aj priniesť produkty nové, menej známé.

 

Produkty značky Milva sa predávajú na bulharskom trhu už desiatky rokov . Existujú šampóny, vody, mlieka, mydlá, mastičky a vazelíny.Spoločnosť Milva sa zameriava na vývoj kozmetických prípravkov s prírodnými aktívnymi zložkami obratne kombinované s ich pomocnými látkami . Snaží sa ponúknuť zákazníkom vysokokvalitné a inovatívne produkty vyrobené prevažne z prírodných materiálov. Cieľom je riešiť konkrétne dermatologické problémy a problémy súvisiace so starostlivosťou o vlasy.

 

Dosahujú to prostredníctvom :

• inovatívnych riešení ( tvorba nových produktov, obsahujúcich biely kaolín a čistý borovicový decht , ktorí v sebe spájajú rad bylín na jednej strane, s chinínovými výťažkami a prírodnými olejmi – na druhej strane);

• zamerania na konkrétne kozmetické a zdravotné problémy ( vypadávanie vlasov, lupiny ,akné, problematické päty a chodidlác, atď.)

• neustálej spätnej väzby s lekárnikmi s cieľom zlepšiť a aktualizovať svoje výrobky podľa špecifických požiadaviek a potrieb spotrebiteľov ;

• kombinácii moderných s tradičnými výrobnými postupmi, ktorých cieľom je vytváranie malých sérií výrobkov, ktoré odpovedajú na špecifické požiadavky a problémy ;

• efektívnych riešení pre dosiahnutie optimálnych cien produktov Milva .

 

Zloženie produktov Milva zahŕňa:
• medicínsky biely kaolín (íl);
• chinín;
• čistý borovicový decht;
• prírodné bylinné výťažky zo sumachu, nechtíka, rumančeka, pagaštanu, žihľavy, ruže, medovky, levadule, atď.;
• ružový olej, levanduľový olej, šípkový olej, kakaové maslo;
• Organické výťažky zo ženšenu, aloe vera, zelených olív, propolisu, ylang-ylang, rias, medu, chmeľu, kvasiniek a iné.

 

 

Chcete krásne vlasy? Vypestujte si ich!


Vyhlásenie výrobcu kozmetiky zn. Milva  TU

"Vec: Vyhlásenie výrobcu kozmetiky zn. Milva

 

            Ako výrobca vlasovej kozmetiky zn. Milva týmto vyhlasujeme, že nespolupracujeme a ani sme v minulosti nespolupracovali s obchodnou spoločnosťou Edesa s.r.o., so sídlom A. Hlinku 370/15, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovensko, IČO: 50481541, ktorá na Slovensku prevádzkuje internetový obchod www.chininovakozmetika.sk.

            Nie je pravdou, čo sa uvádza na internetovej stránke www.chininovakozmetika.sk, že ponúkaný tovar je „priamo od výrobcu z Bulharska“. Nikdy sme spoločnosti Edesa s.r.o. žiadny tovar nedodali a nefakturovali, nemáme s touto spoločnosťou žiadny kontakt. Od nepravdivého vyhlásenia na stránke www.chininovakozmetika.sk, že predávané výrobky pochádzajú priamo od výrobcu sa dištancujeme. Nevieme, aké výrobky spoločnosť Edesa s.r.o. ponúka a predáva na svojej webovej stránke, no určite vieme, že ich nenakúpila od nás - výrobcu kozmentiky Milva. Požiadali sme našich právnikov, aby podnikli kroky, aby táto klamlivá informácia bola zo stránky www.chininovakozmetika.sk odstránená.

            Pravdou je, že nami vyrábanú kozmetiku zn. Milva, dodávame na slovenský trh výlučne spoločnosti Milva cosmetics s.r.o., so sídlom Poštová č. 345, 946 32 Marcelová, IČO: 36 528 137,  zastúpenej konateľkou p.  Mayou Paulisovou, s ktorou máme dlhoročné dobrú obchodnú spoluprácu. Naše výrobky, pochádzajúce priamo od výrobcu, si naši slovenskí záujemcovia môžu kúpiť od spoločnosti Milva cosmetics s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod www. milva.sk alebo www. chinin.sk."

 

YWY4MzA4