Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Milva Cosmetics s.r.o. a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Milva Cosmetics s.r.o.

Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

Oddiel: Sro, vložka číslo: 11035/N

IČO: 36 528 137

DIČ: 2020158118

IČ DPH: SK2020158118

(ďalej len ako „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

Mobil: 00421 949 176 999

Email: milva.objednavky@gmail.com

 

Orgány dozoru:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Tel. č.: 02/49 284 111

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederečská u. 39

945 01 Komárno

Tel. č.: 035/ 7702 627, 035/ 7702 626

Fax: 035/ 7700 390

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

Fax: 037/7720 024

 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý ponúka predávajúci. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 osoba zapísaná v obchodnom registri,

 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP ako pre podnikateľa.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na webových stránkach predávajúceho,

b) prostredníctvom e-mailu: milva.objednavky@gmail.com,

c) telefonicky na čísle: +421 948 776 032.

2.2 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho ako návrhu na uzatvorenie kúpnej ceny zo strany predávajúceho. Záväzné akceptovanie objednávky bude vykonané zo strany predávajúceho odoslaním Potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom, spravidla do 24 hodín. Od tej chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2.3 Kupujúci si k svojej objednávke môže objednať aj vzorky produktov zadarmo. Do košíka môže pridať z každého druhu vzoriek len 1 kus a  maximálne 4 vzorky. Kupujúci si nemôže objednať samostatne len vzorky produktov.

2.4 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2.5 Spolu s potvrdením prijatia objednávky / Po potvrdení prijatia objednávky predávajúci pošle kupujúcemu informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je kupujúcemu opäť zaslaný informatívny mail o expedícii tovaru zo skladu predávajúceho. Zásielka je doručená spravidla do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Ku každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie. Celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky overovať objednávky nad 100,- EUR s DPH z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému mylnému objednaniu alebo k chybe pri objednávanom procese.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Zrušenie objednávky i bez udania dôvodu je zo strany kupujúceho možné do okamihu záväzného akceptovania objednávky, ktoré je vykonané zo strany predávajúceho odoslaním Potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle predmetné finančné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu strany dohodnú.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

3.2.1 Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.

3.2.2 Objednávku nad 100,- EUR s DPH, nebolo možné predávajúcim overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily a pod.)

3.2.3 Tovar sa už nevyrába alebo sa zmenila jeho cena.

3.2.4 Kupujúci si objednal len vzorky a žiadny iný tovar,  alebo kupujúci objednal viac ako 1 kus z každého typu vzoriek alebo spolu viac ako 4 vzorky

Vo vyššie uvedených prípadoch predávajúci kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške do 24 hodín od momentu zistenia skutočností uvedených v bodoch 3.2.1 až 3.2.3, alebo mu ponúkne iný náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Predávajúci je povinný po potvrdení objednávky tovar dodať kupujúcemu nasledovne:

4.1.1 Ak ide o tovar, ktorý má predávajúci skladom, tovar je expedovaný (odoslaný)

bez zbytočného odkladu.

4.1.2 Ak ide tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, avšak je skladom u výrobcu, resp. dodávateľa, predávajúci tovar expeduje do 14 pracovných dní po záväznom akceptovaní objednávky. 

O dodacej lehote a predpokladanom termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho pri potvrdení objednávky e-mailom, prípadne telefonicky. Predávajúci môže primerane predĺžiť dobu dodania tovaru. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, je kupujúci oprávnený stornovať objednávku v súlade s bodom 3.1 týchto VOP

4.2 Kupujúci si vlastným výberom určuje spôsob doručenia objednaného tovaru z ponúkaných možností v objednávke. Doručenie tovaru sa realizuje buď prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom spoločnosti  Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B (ďalej tiež len „PACKETA"alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci aktuálne zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom zásielkovej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9084/S (ďalej len ako „GLS“ alebo „prepravca“).Predávajúci aktuálne zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom zásielkovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1 (ďalej len ako „Pošta“)

4.3 Miesto dodania je určené kupujúcim v rámci objednávky kupujúceho a v akceptácii predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Návod na použitie je obsiahnutý na obale tovaru (etiketa).

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru kupujúcemu, za jeho stratu alebo poškodenie spôsobené počas prepravy. Za oneskorené dodanie, poškodenie, stratu zásielky spôsobené počas prepravy  zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škody prepravcom. V prípade poškodenia alebo straty zásielky doručovanej na žiadosť kupujúceho prostredníctvom spoločnosti Packeta, si nárok na náhradu škody uplatňuje u spoločnosti Packeta kupujúci, ako príjemca zásielky.

4.7 Predávajúci si týmto vyhradzuje možnosť zaslať objednaný tovar postupne a oddelene po viacerých častiach v prípade, ak objednaný tovar, resp. jeho časť ešte nie je doručený predávajúcemu od jeho výrobcu, resp. dodávateľa v celosti, resp. je objednaný tovar alebo jeho časť vypredaná a bude doručená predávajúcemu s oneskorením. Kupujúci v takomto prípade bude platiť poštovné a balné iba ako za jednu zásielku.

4.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru kupujúcemu, z dôvodu, že adresa doručenia bola neúplná alebo nesprávna, alebo bola vyhodnotená ako neúplná alebo nesprávna zo strany Packeta Slovakia s.r.o. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení prepravných nákladov vrátenej zásielky.

4.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru kupujúcemu, z dôvodu nefunkčnosti Z-Boxu alebo výdajného miesta, alebo ak kupujúci nedostal informácie o doručení cez sms alebo / email avízo od prepravcu Packeta Slovakia s.r.o. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení prepravných nákladov vrátenej zásielky.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Predávajúci je platcom DPH.

5.2 K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu 3,60 eur.  V cene za dopravu sú zahrnuté i náklady na odoslanie a zabalenie tovaru.

5.3 Platbu za tovar je možné uhradiť v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov (všetky spôsoby platieb nie sú Predávajúcim spoplatňované):

 na dobierku (pri preberaní tovaru obdržíte potvrdenku o zaplatení). Pri objednávke na dobierku si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 1,30 €.

 prevodom na účet na základe predávajúcim vystavenej faktúry (na základe potvrdenej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e- mailom. Platbu môže následne kupujúci uskutočniť buď prevodným príkazom zo svojho účtu alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho),

 platba platobnou kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

5.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.5 Ceny platia s miestom určenia SR a na objednávky / dodávky s miestom určenia mimo SR sa tieto VOP nevzťahujú. V prípade záujmu o objednávky s dodávkou tovaru mimo územia SR je nutné kontaktovať pracovníkov predávajúceho a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Platby je možné uskutočňovať s príslušnými sadzbami DPH. V prípade akciových cien tieto platia len do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie _TU)

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, číslo objednávky, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum.

Spotrebiteľ je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený tovar, v originálnom neporušenom obale s priloženou fotokópiou dokladu o kúpe do 14 dní, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová). Zásielky zaslané kupujúcim na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

6.2 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.3 Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4 V prípade, ak kupujúci, ktorým je spotrebiteľ vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, či z časti spotrebovaný, príp. je hodnota tovaru znížená, má predávajúci právo tovar od spotrebiteľa neprevziať. Ak sa predávajúci rozhodne napriek uvedenému tovar prevziať, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť

 6.5 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nastali také závažné zmeny u výrobcu a/alebo dodávateľa, ktoré znemožňujú realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci  alebo v prípadoch, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať dodanie tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.

6.6 Ak si kupujúci neprevezme tovar, resp. ak sa zásielka vráti predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho, náklady na dopravu tovaru (za dopravu ku kupujúcemu, za dopravu späť k predávajúcemu) v ich skutočnej výške ako aj náklady na balenie, znáša kupujúci a tieto budú odpočítané od kúpnej ceny  tovaru. Ak kupujúci vykonal platbu kúpnej ceny cez platobnú bránu (SHOPTET PAY), platba sa mu vráti cez SHOPTET PAY, znížená aj o storno poplatok 0,30 EUR. Ak kupujúci oznámi predávajúcemu číslo účtu pre vrátenie platby kúpnej ceny, kúpna cena bude vrátená na oznámené číslo účtu a nebude znížená o storno poplatok.

6.7 Aktuálne skutočné náklady predávajúceho na dopravu a na balenie za každú zásielku a každú dopravu sú:

      Tovar zasielaný kuriérom GLS

     1. Príplatok za dobierku - 1,20 EUR

     2. Preprava:
     do  2,00 kg - 2,83 EUR
     do 10,00 kg - 3,11 EUR
     do 15,00 kg - 3,31 EUR
     do 30,00 kg - 3,72 EUR
     do 40,00 kg - 3,91 EUR

    3. Preprava do Parcelshop alebo balíkomatu GLS 

 

     do  2,00 kg - 2,78 EUR
     do 10,00 kg - 3,06 EUR
     do 15,00 kg - 3,26 EUR
     do 30,00 kg - 3,67 EUR
     do 40,00 kg - 3,86 EUR

     4. Mýtny poplatok sa počíta za každý začatý kilogram balíka 0,015 EUR/ kg

     5. Tovar zasielaný cez Packeta PP:

 
      do   5,00 kg - 1,72 EUR
      do 10,00 kg - 3,84 EUR
      do 15,00 kg - 3,84 EUR
 
      Príplatok za platbu dobierky kartou 1,20 %
      Palivový príplatok 11,00 %
      Mýtny príplatok do 5,00 kg 0,4 EUR
      Mýtny príplatok do 10,00 kg 0,11 EUR
      Mýtny príplatok do 15,00 kg 0,24 EUR
      Mýtny príplatok do 30,00 kg 0,24 EUR
 
  
    6. Tovar zasielaný cez Packeta- doručenie domov:
 
     do  1,00 kg - 2,70 EUR
     do  2,00 kg - 2,82 EUR
     do  5,00 kg - 3,06 EUR
     do 10,00 kg - 3,18 EUR
     do 15,00 kg - 8,22 EUR
     do 30,00 kg - 12,35 EUR
 
     Príplatok za platbu dobierky kartou 1,00 %
     Palivový príplatok 11,00 %
 
     
    7. Náklady na balenie -0,50 eur/zásielka.
 

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 

7.1 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a tovar, ako aj jeho obal bezprostredne po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. O rozsahu a poškodení tovaru kupujúci vyhotoví záznam, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takéhoto záznamu (škodového zápisu) môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť kupujúcemu buď odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu nový tovar.

7.2 Záručná doba je lehota na použitie alebo lehota expirácie vyznačená na tovare, obale tovaru alebo v návode na použitie tovaru. Ak na tovare, obale tovaru alebo v návode na použitie tovaru nie je údaj o lehote na použitie alebo lehota expirácie, je na zakúpený tovar poskytovaná záruka 24 mesiacov pre spotrebiteľov a 12 mesiacov pre podnikateľov. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nie je možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

7.3 Reklamácia musí byť písomná, musí obsahovať údaje kupujúceho, údaje predávajúceho, identifikáciu reklamovaného tovaru, popis chyby a ako sa chyba prejavuje, musí byť podpísaná, datovaná a zaslaná najskôr e-mailom na milva.objednavky@gmail.com. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení (najneskôr do 7 dní od ich zistenia), inak kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby zaniká. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamáciu ako i reklamovaný tovar na adresu predávajúceho (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová), kuriérom, poštou alebo osobne. Tovar musí byť v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe (fotokópiou). Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.

7.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie vady tovaru, uplatnenej počas záručnej doby postupuje predávajúci nasledovne:

7.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.5.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil kupujúceho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil kupujúceho práva, má kupujúci možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovie predávajúci zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci ako spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ako prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho- riešenia-spotrebitelskych- sporov/146987s), pričom ako kupujúci ako spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ako spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci ako spotrebiteľ nájsť na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“) prevádzkovateľom a kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich, ak ide o fyzické osoby. Kupujúci oznámi predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónne a mobilné číslo, mailovú adresu. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

8.2 Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky (telefonicky, e-mailom), doručenie tovaru, informovanie kupujúceho.

8.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., aby predávajúci vo svojich informačných systémoch spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na splnenie povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

8.4 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod, kupujúci ako dotknutá osoba súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. predávajúci, prípadne tretia osoba, ako predávajúcim určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho ako zákazníka poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne mobilné číslo, e-mail.

8.5 Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne zlikvidované vymazaním. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ (kupujúci) uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

8.6 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené a/alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Zoznam subjektov, ktorým sa poskytnú osobné údaje kupujúceho za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, sú: 

 Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 Česká republika, IČO: 28935675, spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

 Spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice,

Česká republika, IČO: 28090403, spisová značka C 16675 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, dátum zápisu 07.10.2008

 

 Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962

21 Lieskovec, IČO: 36624942, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka . 9084/S, oddiel: Sro

 

 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S

 

 Packeta Slovakia s.r.o, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

 

8.7 Poučenie kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

8.7.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.7.2 Právo dotknutej osoby podľa bodu 8.7.1 uvedené v písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.7.3 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu.

8.7.4 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.7.5 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Pri vydaní rozhodnutia podľa tohto odseku je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

8.7.6 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

8.7.7 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

8.7.8 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.7.9 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8.8 Prevádzkovateľ internetových stránok www.chinin.sk a milvask.wix.com/official, sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.

9.2 Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim ako podnikateľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

9.3 Ustanovenia, týkajúce sa odstúpenia od zmluvy v zmysle 6.1 až 6.4 týchto VOP sa týkajú len spotrebiteľov, t.j. fyzických osôb, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

9.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcim formou zverejnenia nových VOP na svojej internetovej stránke www.chinin.sk.

Najdete nás i na MALL.SK