Prebiehajúce súťaže

SÚŤAŽ NA

Facebook Chinin Shop ukončená 2.11.2023

Výherný balíček obsahuje:
🎃
Milva šampón horčík a chinín 200ml
🎃Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
🎃Milva zubná pasta s mätou a zázvorom, 75ml
👻Očný krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 25ml
👻Pleťový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 40 m
👻Krém proti starnutiu na ruky a nechty Mavrud Age Expert, 100ml
👻Telový stylingový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert , 180ml


Balíček vyhrávajú:
1.
Erika Csaba Fölös

2. Ingrid Jurigová
3. Martina Gabri

Gratulujeme k výhre a prosíme výhercov, aby nás kontaktovali správou do 10.11.2023

 
******************************************************************************


SÚŤAŽ NA

Facebook Bilka Slovensko ukončená 2.11.2023

Levandulový balíček vyhrává Petra Procházková 

Výherca nás musí kontaktovať a dohodnúť si spôsob doručenia výhry do 10.11.2023


**************************

 

SÚŤAŽ NA Facebook Chinin Shop

27.10 do 2.11.2023

 

 

🎃🎃🎃Halloweenska súťaž 🎃🎃🎃

Ahoj priatelia! Máme tu pre vás novú súťaž na Halloween. Vyhráš balíček kozmetiky?👻
Tu pre vás je skvelý výherný balíček obsahujúci naše najnovšie novinky
🎃Milva šampón horčík a chinín 200ml
🎃Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
🎃Milva zubná pasta s mätou a zázvorom, 75ml
Aby bola vaša výhra ešte skvelejšia, pridali sme tiež krémy na telo a pleť od Bilka
👻Očný krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 25ml
👻Pleťový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 40 m
👻Krém proti starnutiu na ruky a nechty Mavrud Age Expert, 100ml
👻Telový stylingový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert , 180ml

Bez žiadnej legrace, výhra je skutočne luxusný zážitok pre Milvu vlasov, nádherný úsmev a jedinečná vôňa kolagénovej starostlivosti o pleť a telo od Bilky.

🎃👻🎁Ak máte záujem, sú tu pravidlá súťaže:
1. Napíšte nám do komentárov, Pripravujete sa na Dušičky alebo Halloween?🤔
a označte 2 osoby, ktoré by naša súťaž potešila. Komentovať môžete viackrát, ale vždy je potrebné označiť iné osoby.
2. Sledujte nás na Facebooku.
2.11.2023 náhodne vyberieme 3 výhercov z komentárov

Pravidlá súťaže nájdete na www.milva.shop

👻🎃Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Meta

 

 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI NA FACEBOOKU
(ďalej len „Podmienky“)
1. Usporiadateľ súťaže
1.1 Usporiadateľom súťaže je: Milva Cosmetics s.r.o. Adresa: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová Oddiel: Sro, vložka číslo: 11035/N IČO: 36 528 137  IČ DPH: SK 2020158118 
2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
2.1 Súťaž prebieha od dátumu uvedeného na facebookovej stránke Chinin Shop https://www.facebook.com/chinin.shop (ďalej len „Doba konania súťaže“).
2.2 Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom internetovej stránky www.chinin.sk Výhercovia súťaže budú vybraní podľa princípu uvedeného v bode č. 5 týchto Podmienok.


3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby s adresou pre doručovanie na území Slovensskej republiky, ktoré dosiahli 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba sa súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktoré spĺňajú ďalšie podmienky uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „Súťažiaci“).
3.2 Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, pokiaľ splní všetky podmienky účasti uvedené v týchto Podmienkach.
3.3 Výhercovia budú vybraní podľa mechaniky uvedenej v bode 5 „Spôsob výberu výhercov“ týchto Podmienok. Možnosť vyhrať jednu z výhier majú iba tí Súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži. V prípade, že sa z dôvodu uvedenia chybného kontaktu nebude možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru.


4. VÝHRY
4.1 Každý Súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti a po vybraní poskytne svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku, bude mať možnosť získať jednu výhru.


5. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCOV
5.1 Vyhrávajú náhodne vybraní výhercovia, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži.


6. OZNÁMENIE O VÝHRE
6.1 Všetci výhercovia dostanú výhru najneskôr do 14 dní po skončení Doby konania súťaže na adresu v Českej republike, ktorú poskytli do súkromnej správy na Facebooku. Za správnosť kontaktných údajov Usporiadateľ nezodpovedá. Povinnosť výhru prevziať výhercovi nevzniká.


7. VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI
7.1 Zo súťaže sú vylúčení všetci Súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom (hoci len okrajovo) alebo čiastočne) nevyhovie týmto Podmienkam alebo ich poruší. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých Súťažiacich, u ktorých je dané dôvodné podozrenie, že počas Súťaže uplatňujú nekalé, podvodné alebo nečestné praktiky. Za také praktiky je považované najmä, nie však výlučne
(a) použitie nedovolených prostriedkov (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.), alebo získanie inej výhody pomocou manipulácie;

(b) účasť prostredníctvom výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým prostredníctvom profesionálnych výherných služieb; a
(c) účasť v mene tretej osoby (s aj bez jej vedomia).
7.2 Ak zistí alebo ak sa bude Usporiadateľ dôvodne domnievať, že existuje akékoľvek podozrenie na porušenie týchto Podmienok Súťažiacim, je Usporiadateľ oprávnený bez ďalšieho upozornenia Súťažiaceho vyradiť zo súťaže. Rozhodnutie Usporiadateľa je konečné bez možnosti odvolania.
7.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci zamestnanci s nimi spolupracujúcich agentúr a spoločností a osoby, ktoré sú týmto osobám blízke v zmysle
§ 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane taká osoba, cena sa takému výhercovi neodovzdá.


8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1 Účasťou v súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu jeho [mena,priezvisko, doručovacie adresy na území Slovenskej republiky, telefónneho kontaktu, e-mailové adresy] a prípadne ďalších údajov následne oznámených Usporiadateľovi budú spracovávané Usporiadateľom, ako správcom osobných údajov, na účely organizovania súťaže a určenia výhercov, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany
verejnoprávnych orgánov, najdlhšie však na dobu dvoch mesiacov od ukončenia súťaže. Po ukončenie testovacej aktivity/súťaže budú osobné údaje zmazané.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Účasťou v hre vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
9.2 Usporiadateľa je možné v súvislosti so súťažou kontaktovať tiež na milva.objednávky@gmail.com
9.3 Usporiadateľ môže tieto pravidlá zmeniť; informácie o zmene spolu s úplným znením pravidiel bude po Dobu konania súťaže dostupná na internetovej stránke www.chinin.shop (ďalej len „Súťažná stránka“). Usporiadateľ môže súčasne súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť; každá taká zmena bude rovnako vyhlásená na Súťažnej stránke. Všetky prípadné zmeny budú podložené závažnými dôvodmi a pri maximálnom šetrení záujmov Súťažiacich.
9.4 Podmienky môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné Podmienky sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
9.5 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho v tejto súťaži je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.coi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď sa toto konanie môže začať len na základe návrhu Súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom.
Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Súťažiaci má ďalej právo začať aj mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na
webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii, v platnom znení ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a  3 / 3 výkonu rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie
Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovensku obchodnú inšpekciu či na súd.
9.6 Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (vrátane najmä napr. funkčnosti doručovacích služieb, internetu alebo e-mailového  spojenie so Súťažiacim).
9.7 Tieto Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto Podmienky sú k dispozícii priamo pri zadaní súťaže.

Najdete nás i na MALL.SK